Financiranje malega gospodarstva 2012


Veter v jadra malega gospodarstva!


Na prvi pogled je videti, da je malemu gospodarstvu namenjeno sorazmerno veliko raznolikih finančnih virov, od klasičnih bančnih kreditov, do kreditov, ki so podprti s strani katerega od skladov. Tudi na različnih lokalnih ali regionalnih razpisih so priložnosti, ki jih podjetnik lahko najde. Tako nekatere občine oblikujejo sklade za pospeševanje podjetništva in imajo pri tem različno politiko kreditiranja ali subvencioniranja, včasih v povezavi z državno shemo, včasih pa delujejo povsem avtonomno.

Kljub navidezni raznolikosti pa ostaja dostopnost do teh virov za male podjetnike težavna, predvsem zaradi številnih administrativnih ovir, priprave preobsežne dokumentacije ter v zadnjem času tudi vse ostrejših pogojev za zavarovanje kreditov, ki jim mala podjetja težko zadostijo.

Med ovirami, ki omejujejo dostopnost do finančnih virov, je potrebno izpostaviti tudi vprašanje dialoga med bankami in malimi podjetji. Ta so s stališča bank manj zanimivi komitenti, saj je obseg potrebnih postopkov za mala podjetja enak, včasih pa je zaradi dodatnega preverjanja stanja prosilca teh še več kot pri večjih gospodarskih komitentih, ki jih banka že več let tekoče spremlja in dobro pozna.

Struktura slovenskega gospodarstva je sestavljena v veliki večini iz mikro, malih in srednjih podjetij, med velikimi gospodarskimi sistemi pa je vse več takšnih, pri katerih postajajo tveganja za banko vedno večja. Zato morajo banke spremeniti svojo kreditno politiko in s tem aktivno poseči na področje slovenskega gospodarstva. Ravnati morajo bolj »družbeno odgovorno« kot doslej in zasledovati cilj, da je vlaganje v mala podjetja pomembno poslanstvo in naloga bank, še posebej, če ta podjetja lahko zagotovijo delovna mesta, zaposlitve in dodano vrednost vsaj na ravni slovenskega poprečja s trendom povečanja.

Poleg bank obstajajo možnosti financiranja tudi pri skladih in primerjali smo pogoje, ki jih nudijo: Slovenski podjetniški sklad, Ekološki sklad in Regionalni razvojni sklad Ribnica. Zanimivo je, da je javnosti manj znan ugoden vir pri Regionalnem razvojnem skladu, ki je edini pomagal podjetjem tudi pri predfinanciranju projektov z odobrenimi evropskimi sredstvi. Predfinanciranje ni sistematično urejeno in predstavlja problem pri vseh podjetjih, ki uspešno kandidirajo na razpisih potem pa morajo pol leta ali več financirati dejavnosti in osebje, ki je razporejeno na delo pri teh projektih, zato razpisi za mala podjetja s tega vidika v praksi pogosto sploh niso realno dosegljivi.

Obstajajo še družbe tveganega kapitala, ki razpolagajo tudi z državnimi sredstvi za oplemenitenje svojega potenciala: Prvi sklad, družba tveganega kapitala, d.o.o., DTK Murka, družba tveganega kapitala, d.o.o., Meta Ingenium, družba tveganega kapitala, d.o.o., SCS, družba tveganega kapitala, d.o.o., STH Ventures, družba tveganega kapitala, d.o.o. , P.E.N. Prva energijska naložba, družba tveganega kapitala, d.o.o.

Primerjava pogojev za pridobitev financiranja pri skladih:

  Razpoložljivo namensko premoženje OM Cilji in nameni za podjetnike/gospodarstvo
SRRS
 
 
 
 
94.097.026,38 EUR nam. premoženja OM = trimesečni EURIBOR + od 0,25 do 1%
 
 
 
 
Ugodna posojila po subvencionirani obrestni meri (program podjetništvo, tudi velika podjetja, občine, kmetijstvo: primarna pridelava in predelave, trženje in dopolnilne dejavnosti, projekti z območja avtohtonih narodnih skupnosti)
Sredstva v 2012, ki bodo namenjena spodbudam Nepovratna sredstva za projekte ANS, skupaj s posojili
30 mio iz virov sklada Kombiniran produkt za podjetništvo (posojila sklada + nepovratna sredstva proračuna) na OPO in na področju Pomurja
12,5 mio iz virov državnega proračuna Regijske garancijske sheme preko izvajalcev RRA, z dodatnimi nepovratnimi sredstvi na področju Pomurja in OPO
  Predfinanciranje projektov z odobrenimi EU sredstvi
 SPS
 
 
54.894.009,00 EUR nam. premoženja OM = trimesečni EURIBOR + 1,5%
 
 
Garancijsko – kreditna linija MSP (za tehnološko inovativne projekte, za nova podjetja, mikro garancije, razvojne garancije, pogarancije za regionalne garancijske sheme)
Sredstva v 2012, ki bodo namenjena spodbudam Subvencijska linija za MSP (subvencije za zagon podjetij)
93.640.000 EUR, in sicer 68.600.000 EUR za t.i. tehnološko inovativna podjetja in 25.040.000 EUR za klasična podjetja Linija za lastniško financiranje MSP (prek kapitalske naložbe v SPS naprej kapitalski vložek v privatne družbe tveganega kapitala)
Ekološki sklad
 
 
 
 
 
 
 
104.874.278,65 EUR nam. premoženja OM = trimesečni EURIBOR + 1,5%
 
 
 
 
 
 
 
Kreditiranje okoljskih naložb pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov
Upravičenci: občine, gospodarske družbe, s.p., fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnosti
Sredstva v 2012, ki bodo namenjena spodbudam Kreditiranje okoljskih naložb občanov
30.000.000 EUR za kreditiranje okoljskih naložb po letih (za pravne in fizične osebe) in Nepovratne finančne spodbude občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije in večje energetske učinkovitosti
11.800.000 EUR nepovratnih spodbud (zmanjšanje rabe energije po programih Nepovratne finančne spodbude pravnim osebam in občinam
10 mio EUR za finančne spodbude občanom za ukrepe učinkovite rabe energije obnovljivih virov v stanovanjskih stavbah Energetsko svetovanje
1 mio EUR za finančne spodbude v stavbe v občinski lasti za izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti  
0,5 mio EUR za nakup baterijskih električnih vozil  
0,3 mio EUR nakup vozil na stisnjen zemeljski plin ali bioplin  

 


Avtor: GZS