Kompetence malih podjetij


Veter v jadra malega gospodarstva!


V malih podjetjih se pogosto srečujejo s pomanjkanjem potrebnih znanj tako na ravni vodenja procesov kot tudi specifičnih in/ali specialističnih znanj glede na konkreten predmet poslovanja podjetja in to v vseh fazah podjetniškega cikla. Pridobivanje teh znanj in tudi izmenjava izkušenj sta omejena v veliki meri zaradi majhnega števila zaposlenih, ki ob opravljanju različnih delovnih nalog težko najdejo čas za usposabljanje, zaradi omejenih finančnih sredstev in ponekod tudi zaradi prenizke osveščenosti po nujnosti razvijanja znanj in veščin zaposlenih tudi kot osnove za spodbujanje inovativnosti in razvoja.

Posledica tega je nizka stopnja uveljavljanja sodobnih prijemov v prakso malih podjetij – v proizvodnem, tehnološkem smislu in tudi v smislu novih poslovnih modelov.

Prenizka je tudi še raven zavedanja o pomenu vzpostavljanja povezav z drugimi podjetji in deležniki v okolju v različnih oblikah, ki omogočajo dolgoročne in trajnostno naravnane poslovne verige.

S pomanjkanjem kompetenc je povezana tudi zmanjšana stopnja fleksibilnosti – odzivnosti podjetij na dogajanja na trgu, v okolju, spremembe v trendih ipd., kar je sicer lahko velika konkurenčna prednost malih podjetij, če so jo sposobna realizirati. Tudi mala podjetja se morajo ob hitrem tehnološkem razvoju in spreminjanju globalnih poslovnih trendov »reorganizirati« z uveljavljanjem novih poslovnih modelov, ki temeljijo na precej drugačnih izhodiščih kot doslej. Mala podjetja potrebujejo predvsem kombinacijo znanja in izkušenj, za kar pa je potreben sistematičen prenos znanja v gospodarstvu in delujoč trg znanja.


Avtor: GZS