Zaključki vrha malega gospodarstva


Veter v jadra malega gospodarstva!


7 področij za spremembe:

Viri financiranja
Dostopnost do virov financiranja je za MMP vse težja premostljiva ovira. Cena denarja se dviga, močno se zaostrujejo pogoji zavarovanja kreditov.

Internacionalizacija
Delež MMP na tujih trgih je premajhen. Manjka učinkovito organizirano podporno okolje, kakršno je v predlogu programa »Go International Slovenia«, prilagojenega MMP.

Trg dela
Veljavna delovno pravna zakonodaja in visoki stroški dela povzročajo anomalije in segmentacijo trga dela. Po storilnosti na enoto dela smo mednarodno neprimerljivi.

Delo na črno - siva ekonomija
Siva ekonomija in delo na črno sta nelojalna konkurenca podjetjem, ki spoštujejo veljavno zakonodajo. Vzroki za njun nastanek se ne odpravljajo sistematično.

Odprava administrativnih ovir (OAO)
Administrativne ovire, ki za MMP pomenijo velik strošek ali celo nepremostljivo oviro za začetek poslovanja in razvoj podjetja, se ne odpravljajo.

Plačilna nedisciplina
Finančna stabilnost, vzdržna rast in obstoj številnih podjetij in delovnih mest je ogrožena zaradi nedelovanja pravne države in slabih poslovnih praks med podjetji.

Kompetence malih in srednjih podjetij
Za premagovanje težav pri pridobivanju in razvijanju kompetenc, za dvig konkurenčnosti MMP potrebujejo aktivno podporo države.

 

Predlogi prememb se nahajajo v prilogi.


Avtor: GZS
Pripeti dokumenti